stih značenje

stih (grč.), jedinica pjesničkoga govora složena po određenim ritmičkim načelima; dio izričaja koji tvori ritmičku cjelinu definiranu pravilima koja se odnose na kvantitetu (metrički stihovi), akcentuaciju ili broj slogova (→ versifikacija, asonanca, rima).