spalacija značenje

spalacija (engl.), nuklearna reakcija pri kojoj se iz jezgre oslobađa određen broj subatomskih čestica (obično neutrona); najčešće nastupa nakon fisije.