Sosija značenje

Sosija (o. ← 500), atički keramičar; izrađivao vaze crvenofiguralnoga stila.