soli značenje

soli, skupina kem. spojeva kojima su molekule građene od atoma metala i kiselinskih ostataka; dijele se na neutralne, kisele i bazične; neutralne s. (npr. natrijev klorid NaCl) mogu se dobiti neutralizacijom kiselina s lužinama; kisele s. (npr. kalijev hidrogensulfat KHSO4) sadrže u molekuli još i vodik koji izaziva njihovu kiselu reakciju, a bazične s. (npr. aluminijev hidroksisulfat Al(OH)SO4) još i hidroksilne skupine.