sociološka škola značenje

sociološka škola, učenje u lingvistici koje polazi od društv. naravi jezika (ali društvo promatra kao ukupnost pojedinaca); često se tim nazivom označuje i Saussureova ženevska, ili franc. škola, na koju je značajno utjecala sociologija E. Durkheima.