smrtna kazna značenje

smrtna kazna, najteža kaznena sankcija koja se izvršuje lišavanjem života osuđenika; primjenjuje se od najstarijih vremena; na kraju 18. st. u nekim je zemljama ukinuta, a u drugima je smanjen broj slučajeva za koje se izriče. Zadržana je u SAD-u, Kini, u više islamskih država i dr.