smjesa značenje

smjesa, kem mješavina dviju ili više kem. supstancija koje su zadržale svoja svojstva; za razliku od kem. spoja, s. se fiz. postupcima (filtracijom, destilacijom, otparavanjem) može rastaviti na komponente.