slikarstvo značenje

slik.rstvo, grana lik. umjetnosti kod koje se bojom na plošnoj podlozi (najčešće zid, daska, papir, tkanina) daje prikaz stvarnih pojava, nestvarnih predodžaba ili čistih ukrasa. Gl. tehnike: kreda, pastel, akvarel, gvaš, freska, tempera, ulje, enkaustika.