sinteriranje značenje

sinteriranje (engl.), okrupnjivanje sitnozrnatih tvari u čvrstu, poroznu masu grijanjem do temp. površinskoga taljenja zrna (ponekad uz tlačenje); primjenjuje se pri oblikovanju tvari s visokim talištem (npr. tvrdih metala), tvari osjetljivih prema visokim temp. (npr. polimernih materijala) te u oplemenjivanju, pripremi željeznih ruda prije taljenja.