sinkrotron značenje

sinkrotron, rezonantni akcelerator elektrona i protona unutar vakumirane toroidne komore. Visokofrekventno električno polje stalne frekvencije za elektrone, a rastuće za protone, ubrzava roj čestica pri svakom novom prolasku, dok ga vremenski rastuće magnetno polje održava na kružnoj stazi.