silazni značenje

silazni, koji prema kraju pada ili slabi: s. diftong, kojemu je drugi element poluvokal; s. ton, naglasak, intonacija, kojima se melodijska krivulja prema kraju emisije spušta.