senar značenje

senar (lat.), jampski stih od 6 stopa (karakterističan za rim. dramu).