Rieger značenje

Rieger, František Ladislav (1818–1903), češ. političar; pokrenuo prvu češ. enciklopediju (1858), a 1861. dnevnik Národní listy; osnovao Nar. državnopravnu stranku (Staročeška stranka).