rezidencija značenje

rezidencija (novolat.), mjesto gdje boravi poglavar države, vlade, crkveni velikodostojnik i sl.; sjedište, boravište, prebivalište, stan; dvor, dvorac.