Rapanić značenje

Rapanić, Željko (1932), povjesničar umjetnosti i arheolog; kustos Arheološkoga muzeja u Splitu. 1971–80. direktor MHAS-a. Bavi se kasnoant. i os. ranosrednjovj. arheologijom na području Dalmacije Predromaničko doba u Dalmaciji; Baština na dlanu.