Rankineov stupanj značenje

Rankineov stupanj (znak °R), angloam. jedinica termodinamičke temperature; jednak Fahrenheitovu stupnju, odnosno 5/9 kelvina ili Celzijevih stupnjeva (°R = °F = 5/9 K = 5/9 °C). Upotrebljava se na engl. govornom području ( temperaturne ljestvice).