preborna šuma značenje

preborna šuma, tip visoke šume u kojoj se sječa obavlja odabiranjem pojedinih stabala pa je drveće u njoj različite starosti.