pozitiv značenje

pozitiv (lat.). 1. Trajna fotografija dobivena kopiranjem negativa. 2. lingv osnovni stupanj u komparaciji kvalitativnih pridjeva i načinskih priloga; izražava svojstvo nekoga bića ili predmeta bez usporedbe s drugima, bez stupnjevanja toga svojstva; → komparativ, superlativ.