poluglas. značenje

poluglas. 1. Naziv dvaju starosl. samoglasnika neizrazite boje: ъ (tvrdo jer, odn. jor) i ь (meko jer). 2. Reduciran, neizrazit, »bezbojan« samoglasnik.