Podravina značenje

Podravina, nizina između Drave i S padina Macelja, Kalnika, Bilogore, Papuka i Krndije; o. 3420 km2. Veći gradovi: Varaždin, Koprivnica, Virovitica, Osijek. Poljodjelstvo. – pov Od ← 9. god. u sklopu rim. provincije Panonije. Kao dio srednjovj. Slavonije, P. je od 10. st. pod Hrvatskom. Gornja P. (Varaždinska i Križevačka županija) ostaje trajno hrv. područjem, dok se slavonska P. (Virovitička i Baranjska županija) nalazila pod tur. okupacijom 1532–1684. Nakon austr. vojne uprave, slavonska P. vraćena je 1745. pod građansku upravu hrv. bana kao Virovitička županija sa sjedištem u Osijeku.