Pečuh značenje

Pečuh (madž. Pécs), grad u J Madžarskoj; 162 498 st. Romanička katedrala (11. st.), sveuč. (osn. 1367). Kovinarstvo, metalna i prehr. ind. – Od 1543. do 1686. pod vlašću Turaka. 1921. pripao Madžarskoj.