pasiv značenje

pasiv (lat.), lingv glagolsko stanje, sustav glagolskih oblika koji u nekim jezicima postoji uz aktiv; pasivni oblici (kao predikati rečenice) označuju da je sam rečenični subjekt »podnositelj« glagolskoga procesa (radnje), odn. da se glagolska radnja događa na subjektu; npr. hvaljen sam, bivam hvaljen (prema aktivu: hvalim).