Panonija značenje

Panonija, ant. naziv za područje između Bečke šume, desne obale Dunava, Kupe i Save, nastanjeno Panoncima. Od ← 12. do ← 9. god. dolazi pod rim. vlast (provincija Pannonia); od god. 100. podijeljena na Gornju P. (Pannonia Superior) i Donju P. (Pannonia Inferior). Za Dioklecijana (297) ponovno podijeljena na Savsku P. sa središtem u Sisciji (Sisak), Prvu P. (Szombathely), Drugu P. (Srijemska mitrovica) i P. Valeriju (Pečuh). Od 453. Panonijom su vladali Istočni Goti, 527. Langobardi, 568. Avari. U 6. st. naseljavaju se Slaveni. Danas se ime P. upotrebljava kao arhaizam, ili kao geografska oznaka (→ Panonska nizina), odnosno oznaka za prostor kulturne konvergencije.