palingeneza značenje

palingeneza (grč.). 1. geol proces novoga stvaranja magme pretaljivanjem iz sedimentnih ili metamorfnih stijena. 2. biol pojava osobina predaka kod novih naraštaja; sin atavizam.