Orjuna značenje

Orjuna (akr. od Organizacija jugoslavenskih nacionalista), polit. organizacija osnovana 1921. u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca radi podržavanja unitarističkoga jugoslavenstva i državnoga centralizma (posebno se protivila hrv. nacionalnom pokretu i jugosl. KP). Bila je bliska fašizmu, a služila se i terorizmom. 1929. podržala je uvođenje diktature kralja Aleksandra, no potom je zabranjena i raspuštena. – Orjunaš, razg pripadnik Orjune.