organum značenje

organum (lat. iz grč.), najraniji oblik eur. (zapadne) višeglasne glazbe; pojavio se u 9. st. a vrhunac razvoja dostignuo u 13. st. (pariška škola Notre-dame); u poč. dvoglasan (zvan i diaphonia): vox principalis izvodi gregorijanski koralni motiv, a vox organalis pratnju u kvartama odn. kvintama; od 12. st. glasovi se kreću i u protupomaku (gregorijanski motiv uglavnom izvodi donji glas), skladaju se troglasni odn. četveroglasni o., te se usporedno razvija i nova modalna notacija.