orbitale značenje

orbitale (lat.), vjerojatni prostor u kojem se mogu naći određeni elektroni nekoga atoma (atomske o.) ili molekule (molekularne o.); atomske o. imaju oblik i energiju određene njihovim kvantnim brojevima, koji se označuju malim slovima: s, p, d i f. Molekularne o. označuju se grčkim slovima: σ, π, δ i γ (elektronska konfiguracija atoma; → kvantni broj).