Oppitz značenje

Oppitz, Oto (1903–79), hrv. geograf i leksikograf; os. se bavio geomorfologijom i oceanografijom.