operacija značenje

operacija (lat.). 1. mat povezivanje veličina po određenim pravilima (npr. četiri osnovna računa). 2. Složena borbena akcija kojom se teži ostvarenju kakva strateškoga ili operativnoga cilja. 3. med kirurška intervencija na tijelu bolesnika da bi se odstranili bolesni organi ili strana tijela, ispravili deformiteti i dr.