Ontario značenje

Ontario, pokrajina u Kanadi; 1 076 395 km2, 11 410 046 st. Upravno središte Toronto. Veći dio O. leži na S obali Velikih jezera na području Kanadskoga štita (646 m). Klima je kontinentalna sa sred. god. temperaturom od 8° do 10 °C na J i –5° do –10 °C na S. God. količina oborina 250–1000 mm. Ratarstvo (žitarice, naročito pšenica; duhan), voćarstvo (jabuke), šumarstvo s ind. papira i pokućstva te rudarstvo (nikal, bakar, željezo, srebro, uran, cink, zlato i nafta). Ind. automobila, strojeva, elektrokem. i prehrambenih proizvoda; metalurgija. Sveučilišta i visoke škole.