oblik značenje

oblik, vidljiv dio predmeta ili bića, vanjski izgled; lingv u tradicionalnoj gramatici, skup leksema i gramatičkih morfema koji se kombiniraju u fonetički jedinstvenu riječ; kod F. de Saussurea, o. ili forma sinonim je za strukturu (nasuprot supstanciji); u glosematici, kod L. Hjelmsleva, o. (forma) je sinonim za odnos; u saussureovskoj tradiciji, o. (glasovni o.) sinonim je za glasovni izraz u opreci prema semantičkom sadržaju (značenju).