morske mijene značenje

morske mijene, periodično osciliranje masâ morske vode pod utjecajem gravitacije Mjeseca i Sunca; očituju se kao periodična vertikalna gibanja morske razine (plima i oseka) i horizontalna premještanja vodenih masa (plimne struje). Faza najvišega vodostaja je visoka voda, a najnižega vodostaja niska voda. Visinska razlika između visoke i niske vode je amplituda morskih mijena.