množina značenje

množina ili količina tvari, fizikalna veličina određena brojem čestica koje izgrađuju neku tvar (npr. atoma, molekula); SI jedinica je mol.