mikrokozmos značenje

mikrokozmos (grč.: malen svijet). 1. filoz čovjek ili spoznavajući subjekt koji egzistira kao svijet za sebe, sadržavajući svijet u sebi. Kod mističnih filozofa sr. vijeka i renesanse, čovjek u opreci prema velikom svijetu. 2. Svijet u minijaturi. 3. fiz svijet molekula, atoma i subatomskih čestica.