Mayer značenje

Mayer, Julius Robert von (1814–78), njem. fizičar i liječnik; jedan od osnivača klas. termodinamike.