Maurikije značenje

Maurikije (539–602), biz. car od 582; osnovao egzarhate – vojnički organizirana upravna područja; ratovao s Perzijancima i Slavenima; svrgnut i pogubljen.