masne kiseline značenje

masne kiseline, jednobazične zasićene alifatske kiseline opće formule CnH2n+1COOH; homologni niz masnih kiselina čine mravlja, octena, propionska, maslačna itd.; viši članovi niza (palmitinska i stearinska k.) vezani su za glicerol u prirodnim mastima. proš U m. k. ubrajaju se i nezasićene jednobazične alifatske kiseline (oleinska, linolna, linolenska), koje se nalaze u biljnim mastima i uljima.