Mannerheim značenje

Mannerheim, Carl Gustav von (1867–1951), finski maršal; zapovijedao finskim snagama u ratu protiv SSSR-a 1939–40. i 1941–44. Predsjednik republike 1944–46. Memoari maršala Mannerheima 1882–1949. – Mannerheimova linija, niz utvrda izgrađenih 1929–39. u karelijskom pograničju Finske, prema Sovjetskom Savezu.