Li Peng značenje

Li Peng (1928), kin. političar; od 1985. član Politbiroa CK KP Kine; od 1983. potpredsj., a od 1988. predsj. vlade. Odgovoran za grubo suzbijanje demokrat. zbivanja 1989.