Leskien značenje

Leskien, August (1840–1916), njem. slavist; komparatist, istraživao baltičko-slav. jezične veze; jedan od osnivača »mladogramatičke« škole. Priručnik starobugarskoga jezika (gramatika starosl. jezika).