Latinsko Carstvo značenje

Latinsko Carstvo, drž. tvorevina s prijestolnicom u Carigradu, nastala u svezi sa Četvrtim križarskim ratom (1202–04) nakon pada Carigrada u ruke križara i Mlečana 13. 4. 1204. Prvim carem postao je flandrijski grof Balduin i., a carigradskim patrijarhom Mlečanin T. Morosini. Križari su zavladali i znatnim dijelom Grčke i Makedonije. Nakon teškoga Balduinova poraza (1205) u ratu protiv Grka i Bugara L. c. naglo opada te nestaje 1261., kada je nikejski car Mihajlo viii. Paleolog osvojio Carigrad i ponovno uspostavio Bizantsko Carstvo.