kvantiteta značenje

kvantiteta (lat. preko njem.). 1. Kolikoća, svojstvo veličine, proširenosti odn. mnoštva. 2. filoz → kvaliteta. 3. lingv dužina, tj. trajanje nekoga glasa (os. samoglasnika) ili sloga u riječi; bilježi se znakom – (dugo), ∪ (kratko), ∪_ (srednje dugo ili neutralno po dužini).