kriza značenje

kriza (grč.). 1. Dubok, sveobuhvatan poremećaj u životu pojedinca ili zajednice sa snažnim i više ili manje teškim i trajnim posljedicama. 2. med brza i obično odlučujuća promjena neke bolesti, njezin vrhunac. 3. → ekonomska kriza.