kritična masa. značenje

kritična masa. 1. Najmanja masa radioaktivne tvari (npr. urana, plutonija) u kojoj, zbog umnažanja neutrona, nastaje lančana nuklearna reakcija, fisija. 2. fig veličina neke vrijednosti (broja osoba i sl.) potrebna za određenu promjenu (kvalitete, statusa i dr.).