Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

krekiranje

krekiranje (engl.), postupak cijepanja proizvoda destilacije nafte s višim vrelištem u proizvode s nižim vrelištem (npr. plinskoga ili loživoga ulja u benzin, etan, propan).

Reference