konstitucionalizam značenje

konstitucionalizam (lat.), pravno-polit. teorija, shvaćanje koje kao temelj države i drž. vlasti priznaje samo ustav, konstituciju, na osnovi koje je vlast podijeljena na zakonodavnu, sudsku i izvršnu, nasuprot apsolutizmu, koji počiva na isključivoj vlasti vladara (monarha, diktatora).