komparativ značenje

komparativ (lat.), drugi stupanj u poredbi, poseban oblik opisnih pridjeva i načinskih priloga kojim se kazuje da neko svojstvo izraženo pridjevom ili prilogom pripada u većoj mjeri jednom predmetu, radnji itd. nego drugima; npr. stariji (prema star), brže (prema brzo).