Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

komemoracija

komemoracija (lat.), svečana priredba u povodu smrti nekoga zaslužnoga čovjeka ili neke obljetnice.

Reference