količina tvari. značenje

količina tvari. 1. fiz → množina. 2. Fizička veličina koja se označuje sa n, a osnovna joj je SI jedinica → mol.