količina informacija značenje

količina informacija (znak H), veličina definirana logaritmom broja događaja n koji se međusobno isključuju, H = log b n; izražava se trima brojčanim jedinicama, ovisno o logaritamskoj osnovi b; shannon (šanon) za b = 2, nat za b = e, hartley (hartlij) za b = 10.